Política de privacitat

En compliment del que es disposa en el Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades (d'ara endavant, “RGPD”), així com en qualsevol llei nacional que resulti d'aplicació, li informem del següent:

1.- Responsable i finalitats del tractament de les teves dades personals.

Les teves dades personals seran tractats per IGE, S.L.U (d'ara endavant, la “Societat”), les dades identificatives de la qual podràs trobar en l'apartat Identificació de la secció Nota Legal de la nostra web, amb les següents finalitats:

a. Garantir la correcta gestió de la nostra relació comercial amb vostè (en resposta a les consultes i peticions sobre els productes i serveis que oferim);

b. Assegurar una correcta gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual entre les dues parts;

c. Utilitzar les seves dades personals per a millorar els productes i serveis que oferim i facilitar l'enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics que poden ser del vostre interès;

d. Gravar i utilitzar les imatges en què apareguis gravat o fotografiat, individualment o en grup, en ocasió de les jornades, trobades i altres activitats que es realitzen, així com per al seu muntatge i edició amb la finalitat de ser publicades i exposades a través dels canals de comunicació interna i externa.

2.- Legitimació del tractament de les teves dades personals.

En el cas de ser clients, la base legal per a les finalitats (a) i (b) és l'execució del contracte consisteix en garantir una correcta gestió de la nostra relació comercial i contractual amb vostè. Per als clients i clients potencials, la base legal per a les finalitats (c) i (d) estan basades en el consentiment que et demanarem al costat de cada formulari on obtinguem les teves dades.

3.- Termini de conservació de les teves dades personals.

Si vostè és un client, es conservaran les dades sempre que la relació contractual amb vostè romangui vigent, i una vegada finalitzada, durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Si vostè és un client potencial, les dades es conservaran mentre no t'oposis al tractament i fins a un màxim de 6 anys.

4.- Destinataris de les teves dades personals.

T’informem que les vostres dades personals no ser cedides a tercers, excepte a aquells tercers la intervenció dels quals és necessari per a la correcta gestió de la nostra relació comercial. En particular, us informem que les seves dades poden ser transferits, si és necessari, als organismes públics i les autoritats (administratives o judicials) en aquells casos en què una norma legal així ho estableix.

5.- Drets que pot exercir en el tractament de les teves dades personals.

T'informem que tens dret a accedir a les teves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió. En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, la portabilitat de les dades, i també podràs oposar-te al tractament de les teves dades.

T'informem que podràs exercir els teus drets, a través de l'adreça de correu electrònic privacitat@igesport.com o mitjançant comunicació escrita a la societat en l'adreça especificada en les dades identificatives inclosos en la Nota Legal de la nostra web.